Ebédbefizetés

Az étkezési térítési díj megállapítása a mindenkori érvényben lévő helyi rendelet alapján történik.

  • Étkezést az iskolában rendszeresített formanyomtatvány kitöltése és az abban foglaltak alapján lehet kérni az iskolában.
  • A térítési díjat minden hónapban az önkormányzat által kiállított számla alapján, csekken kell befizetni, az erről szóló igazolást kérjük, hogy az iskolában mutassák be.
  • A befizetett, de igénybe nem vett napok a következő hónapban kerülnek jóváírásra.
  • Étkezés lemondására írásban, telefonon vagy személyesen előző nap 10 óráig van lehetőség. A hiányzás első napjára az étkezési térítési díjat fizetni kell.
  • A 3 és több gyermeket nevelő családok az étkezésért a jogszabályban megállapított normatíva 50%-t fizetik.
  • Azok a gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak, ill. akiknek jogszabály írja elő, térítésmentesen étkezhetnek az óvodában.
  • Szociális indokok alapján az önkormányzat egyéb esetben is biztosíthat kedvezményt az iskolai étkeztetés igénybevételéhez. Az igénylést a szülőnek, ill. a gondviselőnek a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtania.
  • A kedvezményre való jogosultságot igazolni kell.
  • Késedelmes vagy elmaradt térítési díjfizetés esetén az önkormányzat pénzügyi osztálya küld fizetési felszólítást és értesíti a város jegyzőjét.