Rólunk

Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.
Csak az a mienk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk

Kodály Zoltán

Bián a XVII. század második felében református, majd katolikus iskola alakult. Torbágyon a XVIII. század első felében katolikus iskola működött.
Épületeinkben Bián a Sándor kastélyban 1956-tól, a felújított Szily Kastélyban 2011-től, illetve Torbágyon 1977-től kezdődött meg az oktatás.
Az intézmény 8 évfolyammal működő általános iskola.
Hitvallásunk szerint a legfontosabb nevelőerő az igényes szeretet. Arra törekszünk, hogy munkánkat a kölcsönös elfogadáson alapuló bizalomteljes személyes kapcsolatok, az együtt­munkálkodás öröme és az otthonos, családias légkör jellemezze.
Pedagógia munkánk alapvető célja, hogy tanulóink a továbbtanuláshoz szükséges alapismeretek megszerzésén túl, gazdag diákélményekkel hagyják el iskolánkat.
Tudatosan törekszünk humán és reál ismeretek kiemelt kezelésére, a minél színesebb sportélet kialakítására, a hagyományőrzésre és a tevékenységeken alapuló színes művészeti nevelésre, az egészséges értékszemlélet kialakítására.
Valljuk, hogy a magas színvonalú nyelvoktatás iránti erőteljes társadalmi igényt iskolánknak ki kell elégítenie. Fontos szerepet tulajdonítunk az új, egyre inkább az alapműveltség részévé váló műveltségi területek oktatásának is, mint az emelt szintű angol és német nyelv, és a számítástechnika oktatása.

Törekszünk a leghatékonyabb oktatási módszerek meghonosítására, gyakorlati alkalmazására. Ennek érdekében a pedagógus továbbképzésre is nagy súlyt fektetünk.
Nevelő-oktató munkánk a személyiség egészének (teljes ember), a test-lélek-szellem embernek harmonikus kibontakoztatását tekinti céljának. Vagyis célunk a jellemében és tudásában megalapozott, értékeknek belsőleg elköte­lezett, önnevelést folytató, másokat elfogadó és másoknak önzetlenül adni tudó, embertársait és hazáját szerető, az életet tisztelő, alkotó, érett személyek nevelése, akik képesek dönteni, felelősséget vállalni, önálló szellemi életet élni, ismerik és teljesítik kötelességeiket, feladataikat kellő akaraterővel, ugyanakkor lelkesen, kiegyensúlyozott érzelmi telítettséggel végzik.
Ez a pár sor, termesztésen nem tudja még közelítő pontossággal sem érzékeltetni azt a napról napra megújuló sokszínű pedagógiai munkát, erőfeszítést, amit a pedagógus közösség végez, hogy tanítványainkat, adottságaiknak megfelelően a lehető legjobban kibontakoztassuk, és felkészítsük további életükben való helytállásra.
Pedagógiai törekvéseinket csak tanítványaink együttműködésével, szüleikkel közösen tudjuk megvalósítani. Törekszünk a szoros, jó kapcsolat megteremtésére, megtartására.

Menü